efektywnosc_energetyczna2

Kredyt Ekologiczny to nowoczesne rozwiązanie finansowe skierowane do firm działających na terenie Polski, które planują inwestycje w zakresie poprawy efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury. Okres naboru wniosków trwa od 25 kwietnia 2024 roku do 25 lipca 2024 roku.

Beneficjenci Kredytu Ekologicznego

Kredyt Ekologiczny w 2024 roku jest dostępny dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w Polsce i spełniających kryteria określone przez Rozporządzenie KE 651/2014. Mogą to być mikroprzedsiębiorstwa, małe, średnie firmy, small mid-caps oraz mid-caps. Szczegółowe kryteria obejmują:

 • Mikroprzedsiębiorstwa: mniej niż 10 pracowników, roczne obroty i suma bilansowa do 2 mln EUR.
 • Małe przedsiębiorstwa: mniej niż 50 pracowników, roczne obroty i suma bilansowa do 10 mln EUR.
 • Średnie przedsiębiorstwa: mniej niż 250 pracowników, roczne obroty do 50 mln EUR, a suma bilansowa do 43 mln EUR.
 • Small mid-caps: do 499 pracowników, roczne obroty do 100 mln EUR, a suma bilansowa do 86 mln EUR.
 • Mid-caps: nie więcej niż 3 000 pracowników.

Cel i Zakres Finansowania

Kredyt Ekologiczny jest przeznaczony na realizację inwestycji ekologicznych, mających na celu modernizację infrastruktury oraz zwiększenie efektywności energetycznej procesów produkcyjnych. Inwestycje muszą prowadzić do co najmniej 30% poprawy efektywności energetycznej, co musi być potwierdzone w audycie energetycznym. Projekty mogą obejmować:

 • Termomodernizację budynków: docieplenie ścian, dachów, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemów ogrzewania.
 • Modernizację infrastruktury: zmiany w procesach produkcyjnych, wymiana maszyn i linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie.
 • Inwestycje w OZE i magazyny energii: dodatkowy element projektu, jeśli wynika z rekomendacji audytu.

Warunki Finansowania

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 80% wartości kosztów kwalifikowalnych, a jego wysokość zależy od rodzaju inwestycji, lokalizacji oraz wielkości przedsiębiorstwa. Dofinansowanie może obejmować koszty związane z nabyciem środków trwałych, robót budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych, rat leasingowych oraz studiów i ekspertyz. Należy pamiętać, że warunkiem koniecznym jest to, żeby na etapie składania wniosku dostarczyć również audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Proces Wnioskowania

Proces wnioskowania o Kredyt Ekologiczny jest kilkuetapowy:

 1. Konsultacja projektu: Analiza wstępna z firmą doradczą.
 2. Złożenie wniosku: Wybór banku komercyjnego i uzyskanie promesy kredytowej.
 3. Wniosek do BGK: Złożenie wniosku o dotację do BGK z promesą kredytową.
 4. Otrzymanie premii ekologicznej: Wypłata dotacji jako premii ekologicznej, przeznaczonej na spłatę części kredytu.

Podsumowanie

Kredyt Ekologiczny to doskonała okazja dla przedsiębiorstw, aby zrealizować zielone inwestycje, zwiększyć efektywność energetyczną i przyczynić się do ochrony środowiska. Dzięki wsparciu unijnemu oraz współpracy z BGK, firmy mogą uzyskać znaczące dofinansowanie, które pozwoli im na rozwój i modernizację infrastruktury przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych.

Leave a Comment