Przedsiębiorstwa z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) mają wyjątkową okazję do skorzystania z bezzwrotnych dotacji w ramach instrumentu „A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ”. Program ten, będący częścią Krajowego Planu Odbudowy (KPO), oferuje wsparcie finansowe na inwestycje, które zmierzają do zmniejszenia ilości odpadów, ponownego ich wykorzystania lub recyklingu oraz zwiększenia efektywności energetycznej.

Dla kogo?

Program dotacyjny jest dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) z całej Polski. To doskonała szansa dla firm, które chcą wprowadzić innowacje środowiskowe i dążyć do bardziej zrównoważonej działalności.

Na co można przeznaczyć dotacje?

Dofinansowanie w ramach tego programu można przeznaczyć na inwestycje związane z wdrażaniem technologii środowiskowych, szczególnie tych, które koncentrują się na:

  • Poprawie zarządzania surowcami i bardziej wydajnej gospodarce materiałowej: Firmy mogą inwestować w technologie, które optymalizują wykorzystanie surowców, co prowadzi do mniejszych strat materiałowych.
  • Redukcji ilości odpadów: Inwestycje mogą obejmować zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, ich ponowne wykorzystanie lub recykling, dążąc do zerowej ilości odpadów.
  • Zwiększeniu efektywności energetycznej: Firmy mogą finansować projekty, które znacząco zmniejszają zużycie energii w procesach produkcyjnych.
  • Redukcji emisji gazów cieplarnianych: Dofinansowanie może wspierać działania mające na celu zmniejszenie emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych.

Koszty kwalifikowane

W ramach programu, dofinansowanie może objąć różnorodne koszty, w tym:

  • Zakup nowych maszyn i urządzeń: Dotacje mogą pokryć koszty związane z nabyciem sprzętu niezbędnego do wdrażania technologii środowiskowych.
  • Adaptację lub remont budynków: Jeśli jest to konieczne do instalacji nowych maszyn i urządzeń, koszty adaptacji lub remontu budynków również mogą być kwalifikowane.
  • Przeprowadzenie oceny cyklu życia (LCA) i oceny śladu środowiskowego produktu (PEF): Program finansuje również koszty związane z oceną środowiskowego wpływu produktów i procesów.
  • Koszty obniżenia emisyjności i poprawy efektywności energetycznej: Obejmuje to inwestycje mające na celu zmniejszenie zużycia energii i emisji zanieczyszczeń.

Kluczowe wymagania

Aby otrzymać dotację, inwestycja musi przyczyniać się do osiągnięcia konkretnych celów środowiskowych, takich jak zmniejszenie odpadowości procesu produkcji, zwiększenie efektywności energetycznej, czy zwiększone wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu. Wnioskodawca musi wskazać wskaźniki gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) wpisujące się w co najmniej jeden z obszarów Krajowej Inteligentnej Specjalizacji 7 GOZ.

Preferencje

Program preferuje przedsięwzięcia, które wpisują się w co najmniej dwa obszary Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS) 7 GOZ oraz kompleksowe projekty, które przedstawiają wiele różnych korzyści ekonomicznych i/lub środowiskowych. Oznacza to, że projekty z szerokim zakresem działań na rzecz efektywności energetycznej, redukcji emisji i minimalizacji odpadów mają większe szanse na uzyskanie wsparcia.

Forma i wysokość dofinansowania

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji. Intensywność wsparcia wyniesie maksymalnie do 70% kosztów netto, przy czym minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 896 380 PLN, a maksymalna to 4 481 900 PLN. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 3,5 mln PLN.

Terminy

Nabór wniosków będzie prowadzony od 25 czerwca do 20 sierpnia 2024 roku. Przedsiębiorstwa powinny złożyć wnioski w ciągu tego okresu, a realizacja przedsięwzięcia nie może wykraczać poza datę 31 marca 2026 roku. Inwestycje muszą rozpocząć się nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od złożenia wniosku.

Podsumowanie

Program „Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych” w ramach KPO stanowi wyjątkową szansę dla MŚP na wprowadzenie technologii środowiskowych, które poprawią efektywność energetyczną i materiałową oraz zmniejszą ilość odpadów. Dzięki bezzwrotnym dotacjom, przedsiębiorstwa mogą realizować ambitne projekty, które nie tylko przyniosą korzyści ekonomiczne, ale także przyczynią się do ochrony środowiska. Nabór wniosków rozpoczyna się już 25 czerwca 2024 roku, dlatego warto przygotować się i skorzystać z tej wyjątkowej możliwości.

Leave a Comment