Cele projektu

Cele projektu

Główny cel zaplanowanego przedsięwzięcia to podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych kadr administracyjnych i pracowniczych przedsiębiorców, a w dalszej perspektywie ich klientów i partnerów, przedstawicieli JST, reprezentantów instytucji naukowych i ich pracowników, studentów, uczniów z dziedziny efektywności energetycznej oraz OZE.

Pozostałe cele to:
* upowszechnianie wiedzy z tego zakresu;
* kształtowanie zachowań prośrodowiskowych w/w grupy;
* aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju; edukacja i kształcenie kadr administracji publicznej w zakresie transformacji energetyczno-klimatycznej.
* zwiększenie zainteresowania ofertą gospodarczą uczestników projektu w przedmiocie zrównoważonej energii i efektywności energetycznej oraz automatyki przemysłowej i branż pokrewnych;
* wzajemne poznanie i integracja środowiska skupionego wokół kwestii efektywności energetycznej oraz zarządzania energią i środowiskiem;
* przedstawienie tendencji w systemach pomiarów i automatyki, pod kątem wykorzystania ich w OZE, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej i ochrony środowiska;
* promocja najnowszych wyrobów producentów urządzeń pomiarów i automatyki pod kątem wykorzystania ich w OZE, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej i ochrony środowiska;
* przedstawienie roli automatyki przemysłowej i pomiarów w racjonalnym użytkowaniu mediów energetycznych i ochronie środowiska;
* podniesienie świadomości ekologicznej i uświadomienie negatywnego wpływu nieracjonalnego użytkowania energii na środowisko naturalne;
* popularyzacja innowacyjnych, efektywnych energetycznie rozwiązań w przemyśle;
* poznanie dostępnych źródeł dofinansowania rozwiązań energooszczędnych oraz w OZE;
* ochrona środowiska naturalnego poprzez wdrażanie zarządzania energią i środowiskiem;
* poznanie/poszerzenie możliwości wsparcia badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w zakresie automatyki i pomiarów, w wykorzystaniu OZE oraz w zarządzaniu energią i środowiskiem;
* przekazanie wiedzy i praktycznych informacji dotyczących tzw. “białych certyfikatów” będących wyznacznikiem efektywnych energetycznie przedsięwzięć, które będą mogły skutkować mierzalną ilością zaoszczędzonej energii, co w konsekwencji zaowocuje dodatkowym zyskiem dla przedsiębiorców, którzy w określonym terminie dokonali modernizacji służących poprawie efektywności energetycznej;
* przyciągnięcie kolejnych inwestycji z w/w dziedzin. Wypełnienie powyższych celów spowoduje pozytywny wpływ projektu na rozwój gospodarczy i społeczny w kontekście zrównoważonego rozwoju w wymiarze regionalnym, ale także krajowym. Korzyści, jakie zostaną osiągnięte w wyniku realizacji celów projektu, to:
* nowe kontakty biznesowe;
* zlecenia nieinwestycyjne w przedmiocie poprawy efektywności energetycznej dla sektora MŚP (usługi doradcze, audyty energetyczne itp.);
* poprawa stanu środowiska naturalnego – zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, ograniczenie smogu;
* zwiększenie prestiżu oraz renomy organizatorów przedsięwzięcia w przedmiocie realizacji projektu.

Projekt w całej okazałości tworzy także warunki do współpracy między sektorem nauki a przedsiębiorstwami, dzięki organizacji dwóch kongresów a także sześciu webinariów ideaTECHforum.

Partnerzy

Skip to content